Obchodné podmienky

Požičovňa lodí Boat4u organizujúca splav Hrona, (ďalej len požičovňa) je zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Trnave, číslo živnostenského registra: 207-16065, sídlo vo Zvončíne č. 205, okr. Trnava.

IČO: 40 083 781
DIČ: 1045615824

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 033/5512 689 
033/5512 690 
fax č.: 033/5512 656 
e-mail: tt@soi.sk

Vzájomný vzťah medzi požičovňou (prenajímateľom) a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike. Požičovňa nezodpovedá za škody na majetku a zdravie nájomcu, spôsobené používaním ňou prenajatej športovej výstroje. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy. Požičovňa neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov, bez vedomia ich rodičov, alebo zákonného zástupcu.
Nájomcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala rezerváciu prostredníctvom webovej stránky www.pozicovna-lodi.sk, dostala od Prenajímateľa emailové oznámenie o potvrdení rezervácie a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom športových lodí a príslušenstva. Nájomcom je taktiež každá osoba, ktorá zadala rezerváciu telefonicky, alebo zaslala email a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky Prenajímateľa, akceptovala Všeobecné obchodné podmienky, zaslala údaje potrebné k rezervácii a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom lode a športového vybavenia.

Objednávka
Objednávky prijímame emailom alebo telefonicky. Objednávka je platná až po uhradení zálohovej platby. Zálohovú platbu požadujeme vopred, predovšetkým cez víkendy a sviatky. Po uhradení objednávky obdržíte od požičovne záväzné potvrdenie o prenájme lodí a športového vybavenia. 

Cena
Ceny sú platné podľa aktuálneho platného cenníka www.pozicovna-lodi.sk pre danú sezónu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Platba
Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi požičovňou lodí boat4u a nájomcom požadujeme zálohovú platbu vopred (spravidla 50% z celkovej sumy nájmu). Platbu môžete vykonať viacerými spôsobmi:

  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou
  • v hotovosti

Doplatok ceny uhradí nájomca v hotovosti najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).

Uzatvorenie zmluvy
Zmluva o prenájme športových lodí a príslušenstva k vodnej turistike (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi športové lode a príslušenstvo k vodnej turistike v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie lodí a príslušenstva potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu, pričom nájomca preberá jedno vyhotovenie zmluvy.
Predmetom nájmu sú druhovo určené lode a príslušenstvo, ktoré sú bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.

Stornovanie objednávky
Sú prípady, keď sa dlho plánovaný splav z tých či oných dôvodov musí zrušiť. Oznámte nám to, prosím, v dostatočnom predstihu, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Za stornovanie objednávky si účtujeme storno poplatky:

  • 30 a viac dní pred termínom zahájenia splavu 3 % z celkovej ceny (manipulačný poplatok)
  • 15 – 30 dní pred termínom zahájenia splavu 30 % z celkovej ceny
  • 5 – 15 dní pred termínom zahájenia splavu 50 % z celkovej ceny
  • 0 – 5 dni pred termínom zahájenia splavu 100 % z celkovej ceny

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).

Prevzatie a odovzdanie materiálu 
Povinnosťou prenajímateľa je odovzdať nájomcovi športové lode k vodnej turistike na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky a vykonávať u prenajatého športového príslušenstva potrebné opravy a servisné prehliadky. Materiál sa preberá a odovzdáva počas letnej sezóny na základniach v Koplotovciach (okr. Hlohovec). Mimo sezónu  na sídle požičovne v obci Zvončín č. 205, okres Trnava alebo na základni v Nemeckej, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že ste si objednali aj dopravu, tak na dohodnutom mieste. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou lodí Boat4u preberací list, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál. Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
Nájomca je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu a dodržiavať inštrukcie výrobcu lode o prevádzke. Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. Nájomca je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.

Penále za poškodenie, alebo stratu materiálu
Za stratu, poškodenie alebo odcudzenie zapožičaného materiálu si účtujeme penále podľa aktuálneho cenníka na www.mana-shop.sk. Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody okamžite na mieste, najneskoršie však do 7 dní. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ.

Skončenie nájmu
Zmluva o nájme športových lodí a príslušenstva na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

Ochrana osobných údajov
Nájomca dáva prevádzkovateľovi uzatvorením nájomnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, za účelom jeho riadnej identifikácie ako zmluvnej strany nájomnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia povinností zmluvných strán z nájomnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom nájomcovi. Nájomca tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú, minimálne na dobu trvania zmluvného vzťahu a najdlhšie do odvolania tohto súhlasu. Po skončení zmluvného vzťahu môže nájomca kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude ich obchádzať. Prevádzkovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania služieb nájomcovi. 
Nájomca pri vyplnení rezervačného formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Záverečné ustanovenia
Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme lodí a športového príslušenstva uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Boat4u team